MONESTIR BIZANTÍ DE CABRERA

CampanyES 2022 I 2023

La campanya arqueològica del 2022 seguí la metodologia emprada els anys anteriors. Es continuà en el mateix punt que s’havia paralitzat l’any 2019, havent de retirar la vegetació i brutícia acumulada durant els darrers anys.
Es realitzaren tasques d’excavació, neteja, siglat, inventari i emmagatzematge dels materials arqueològics mobles recuperats. Es trobaren fragments de ceràmica vidriada, aparentment del temps del captiveri dels soldats napoleònics; fragments de vidre del temps del monestir, restes de fauna marina, fragments ceràmics d’època antiga, medieval (inclosa l’època islàmica), i es descobriren petites monedes de bronze. Es localitzaren també fragments de làpida de marbre amb trams de lletra inscrita.

Es descobriren noves sepultures, amb les lloses de les respectives cobertes; fragments d’estructures pètries identificades com a sòcols de mur datats del segle VII. Aquest sòcol estava realitzat amb pedres força grans, la majoria col·locades de cantell.

Els resultats d’aquesta campanya encara no permeten identificar l’espai que s’està excavant, tot i que les estructures que van sorgint i les restes recollides ajudaran a fer-ne la interpretació. Esgotats els estrats corresponents a l’època actual, al captiveri dels soldats napoleònics i a l’època medieval, el jaciment resta preparat per a la pròxima campanya, a les portes del segle VIII.

La campanya del 2023 ha estat curta en la seva durada, ja que el mal temps i les possibilitats de comunicació amb l’illa quedaren molt mermades, però intensa en els seus resultats. Es prosseguí amb l’aixecament dels estrats que corresponien i quedaren a la vista els negatius i restes d’antigues estructures del monestir que havien estat expoliades pels soldats francesos en la seva recerca de materials per construir cabanes. Els materials extrets segueixen la tònica d’anys anteriors. Els materials moderns i medievals han reduït el seu nombre tot i que segueixen apereixent en les restes expoliades. Encara queda feina en la identificació dels materials i en la interpretació de les dades extretes. En poder oferir una interpretació més fiable, se’n farà una presentació de resultats.