Cadirat gòtic de Porreres

L’església parroquial de Porreres conté en el seu interior una de les peces més significatives de mobiliari litúrgic gòtic que s’ha conservat a Mallorca.

Es tracta de dos trams del cadirat del cor que va encarregar el convent de Sant Francesc de Palma a l’artista d’origen barceloní Macià Bonafè, el 1447. Per diverses raons, durant el segle XVII el cor fou desmembrat i reubicat. Originàriament, estava format per seixanta-sis cadires, de les quals se’n conserven trenta-dues al cor de l’església de Sant Francesc de Palma i, vint-i-dues en el cor de l’església parroquial de Porreres. Les dotze restants es troben desaparegudes.

L’interès que suscità a investigadors i historiadors locals des de temps enrere va provocar la restauració del conjunt ubicat a Porreres. La magnitud del projecte dictaminà la restauració en diferents fases: el 2018 s’intervingué de forma urgent per eliminar processos de deteriorament actius i millorar-ne l’accés i la visualització; el 2019 es realitzaren els estudis preliminars que determinaren els criteris d’intervenció que se seguirien amb la restauració final, la qual es dugué a terme en una darrera fase, l’any 2021.

Els treballs de restauració consistiren en una neteja mecànica, desinsectació, neteja química, consolidació de la fusta i d’altres elements estructurals, tractament de metalls i l’aplicació d’una capa protectora.

Finalment, i seguint amb els criteris actuals de salvaguarda, s’adoptaren mesures de prevenció per tal de mantenir el bé i evitar-ne futures degradacions.

Aquestes tasques s’han dut a terme amb el suport del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca