CONVENT CONCEPCIONISTA PALAU DE SINEU

Nova vida, nous projectes

La reducció del nombre de vocacions no feu sostenible la continuïtat del Convent, fet que provocà el tancament l’any 2016. La voluntat de les religioses fou que l’immoble passàs a ser propietat del Bisbat de Mallorca per a donar-li una nova vida, conventual, cultual i patrimonial.

El Convent Concepcionista – Palau de Sineu és un conjunt arquitectònic declarat Bé d’Interès Cultural. Aquest fet suposa uns drets i deures específics encaminats a preservar els valors patrimonials i culturals del bé.

En aquest sentit, i amb la voluntat d’atorgar-li un tractament científic a tot el conjunt i complint la legalitat marcada, des del Bisbat de Mallorca s’estableix un pla de conservació basat en un tractament arqueològic del bé. Es confecciona un equip multidisciplinari de tècnics (arqueòloga, historiadores de l’art, arquitectes tècnics i restauradors-conservadors) amb l’objectiu d’avaluar el seu estat, detallar-ne les necessitats i programar les actuacions.

Els projectes iniciats mostren la voluntat del Bisbat amb la salvaguarda del patrimoni històric i cultural, tant a nivell de continent com de contingut. S’activaren determinades actuacions necessàries en l’edifici, per intentar paralitzar degradacions. L’obertura de l’església del Convent i la tornada al culte era una de les prioritats, havent d’actuar sobre tota la instal·lació elèctrica apta per a criteris de conservació patrimonial i adaptada a la nova normativa. Altres intervencions, no menys importants, s’han destinat al tractament de focus de formiga blanca i al manteniment dels espais exteriors. Aquests dos punts han estat claus per a frenar la degradació arquitectònica del conjunt.

Pel que fa als béns mobles, la realització d’un preinventari possibilità l’establiment de necessitats primordials per assegurar la conservació dels béns. En un primer moment es redistribuïren objectes en diferents depòsits provisionals, classificats segons tipologia i estat de conservació, decidint centrar els esforços en la col·lecció de fibres naturals del fons etnogràfic.

La vida quotidiana dels convents de clausura ha estat quelcom poc valorat a través dels estudis patrimonials. Afortunadament, els darrers anys s’ha començat a invertir aquesta situació, valorant el patrimoni cultural etnogràfic conventual, material i immaterial, a través de diferents projectes i línies de recerca. Des del Bisbat de Mallorca volem contribuir a aquesta valoració amb l’oportunitat que representa el projecte de recuperació patrimonial del Convent Concepcionista Palau de Sineu.

Les tasques de conservació, restauració i inventariat d’aquesta col·lecció d’etnografia segueixen una línia de treball que compagina la preservació de l’objecte físic amb la protecció dels elements inherents a la mateixa història de la peça.